تروچیلو ۱۳۹۶-۵-۱۶ ۱۴:۱۶:۲۹ +۰۴:۳۰

Ho.Re.Ca

mix-moka
moka-1000
horeca-1000
bar-500
inei-1000
arabica-500

۱۰۰۰ گرم – دانه

میکس موکا اسپرسو

۱۰۰۰ گرم – دانه

موکا اسپرسو

۱۰۰۰ گرم – دانه

هورکا اسپرسو

۱۰۰۰ گرم – دانه

بار

۱۰۰۰ گرم – دانه

گرن اسپرسو

۱۰۰۰ گرم – دانه

۱۰۰% عربیکا اسپرسو
Filter-Classico-500

۱۰۰۰ گرم – پودر

فیلتر کلاسیکو

Retail

Retail-Moka
Retail-Bar
Retail-100%-Arabica

۲۵۰ گرم – پودر

موکا

۲۵۰ گرم – پودر

بار

۲۵۰ گرم – پودر

۱۰۰% عربیکا

Capsule

اسپرسوساز

کپسولی

تروچیلو

۵ گرم – کپسول

بار

۵ گرم – کپسول

۱۰۰% عربیکا